Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Anvendelse.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne. Betingelserne gælder tillige for montage og servicearbejde, jf. pkt.9. BALLE INNOVATION ApS, CVR: DK 35 05 57 97 er i det følgende nævnt som BALLE INNOVATION.

Tilbud.

Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af BALLE INNOVATION gyldige 14 dage fra tilbudsdato. Der henvises til ordrebekræftelse i pkt. 3. Ved bestilling efter fristens udløb har BALLE INNOVATION retten til at ændre tilbuddet. De opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og eventuelle andre afgifter, montage og emballage, med mindre andet er anført i tilbuddet. BALLE INNOVATION har ejendomsretten til tegninger og forslag, og disse må ikke uden BALLE INNOVATIONS tilladelse kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand. Ingen handelsagent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser i vores tilbud, og BALLE INNOVATION tager ikke ansvaret for sådanne ændringer, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra BALLE INNOVATION.

Ordrer.

Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af BALLE INNOVATION, for at en bindende aftale om leverancer kan anses for indgået. Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for BALLE INNOVATIONS kontrol. Annullering af ordre accepteres kun efter aftale og kun mod betaling af BALLE INNOVATIONS tab, herunder avancetab. Billedmateriale, målskitser og øvrigt indhold i prospekter, produktbeskrivelser, kataloger, cirkulærer etc. er omtrentlige angivelser og uden forbindende. BALLE INNOVATION forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk nødvendig. Ordren vil blive fabrikeret og leveret ifølge danske standarder og regulativer, med mindre andet er aftalt og udtrykkelig nævnt i ordrebekræftelsen. Ingen agent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser til nogen ordrebekræftelse eller kontrakt, og BALLE INNOVATION tager intet ansvar herfor, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra BALLE INNOVATION.

Leveringstider:

Leveringstiden er 2 – 5 hverdage på lagerførte produkter, på ikke lagerførte produkter kontakt os for leveringstid.

Fortrydelsesret og returret:

Vi giver vores kunder mulighed for at returnere varer inden for en 14-dages periode, dog påligger det kunden selv at dække omkostningerne ved fragt/levering.

Garanti og reklamation.

Reklamationsretten er ikke gældende; ikke desto mindre tilbyder vi en garantiperiode på ét år for alle vores produkter. Garantien bortfalder ved uregelmæssig anvendelse, og den dækker ikke sliddele såsom batterier.

Leveringsbetingelser.

Med mindre andet er skriftlig aftalt, er leverancerne solgt ab fabrik (EXW), jf. Incoterms 2012. Leveringstiden regnes fra datoen for BALLE INNOVATIONS skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. Er der aftalt forudbetaling, bekræftet uigenkaldelig remburs eller anden betalingssikkerhed, skal denne også være BALLE INNOVATION i hænde. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Undlader køberen at modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted. Endvidere kan BALLE INNOVATION hæve aftalen og af køberen kræve erstatning for økonomiske tab, som er påført BALLE INNOVATION ved køberens misligholdelse. Hvis forsinkelse af levering skyldes krig, strejke, lockout, anden force majeure eller politiske forhold, og mangel på underleverancer, råvarer og forsyninger, som BALLE INNOVATION ikke er herre over, eller køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende. BALLE INNOVATION påtager sig i disse situationer intet ansvar overfor køberen. Såfremt køberen ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er BALLE INNOVATION ikke forpligtet til levering. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser som ikke skyldes BALLE INNOVATIONS misligholdelse, og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af denne grund. Ved forsendelse emballeres produkterne
efter BALLE INNOVATIONS skøn, og omkostningerne hertil betales af køber, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen. Forsendelse sker altid på købers ansvar og risiko, også ved frankolevering, og køber bærer selv ansvaret for, at fornøden transportforsikring er tegnet, med mindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

Betaling.

Med mindre anden aftale foreligger, såfremt BALLE INNOVATION forlanger det, skal betalingen sikres gennem bankgaranti eller uigenkaldelig remburs, efter BALLE INNOVATIONS valg. Betalingsbetingelserne er 100 % netto 14 dage fra levering. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav, som BALLE INNOVATION ikke har anerkendt. Ved betaling senere end den aftalte betalingsdato beregnes renter p.t. 2 % pr. påbegyndt måned, som tilskrives det skyldige beløb ved hver måneds begyndelse. Hvor der foreligger aftale om forudbetaling for ordrer, er rettidig indbetaling af en sådan forudbetaling en forudsætning for, at arbejdet iværksættes. Betales forudbetalingen senere, forrykkes leveringstiden tilsvarende. Enhver betaling skal ske direkte til BALLE INNOVATION ApS, CVR: DK 35 05 57 97, Cedervej 2C, DK-7400 Herning.

Ejendomsret.

De leverede varer forbliver BALLE INNOVATIONS ejendom, indtil den fulde købesum med samtlige tillæg og renter er betalt eller handelsaftalen er opfyldt. Køberen er forpligtet til at forsikre ordren til en total nyværdi fra leveringsdagen, indtil fuld betaling har fundet sted.

Ansvar for mangler.

BALLE INNOVATION yder for alle leverancer afhjælpningsret i en periode af tolv på hinanden følgende måneder, regnet fra leveringsdagen forudsat normal brug. Køber er pligtig til at respektere og anerkende BALLE INNOVATIONS afhjælpningsret, som gælder i samme periode. Afhjælpningsretten omfatter afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale. Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, eller at afhjælpningen er udført af andre end de af BALLE INNOVATION godkendte værksteder, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden BALLE INNOVATIONS forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør. Det samme gælder mangler ved produkter, som er leveret af køberen eller ved en af denne forlangt konstruktion. Sliddele og forbrugsdele er ikke omfattet af afhjælpningspligten. Såfremt køberen ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks og senest 2 døgn efter at manglen er konstateret eller burde være konstateret. Mangelfulde dele, der udskiftes, skal stilles til BALLE INNOVATIONS disposition. Med mindre andet er aftalt, foregår demontage, al transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for købers regning og risiko, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes. Afhjælpningspligten for leverancen bortfalder ved ejerskifte. Dele af leverancen, som ikke er fremstillet af BALLE INNOVATION, erstattes kun i samme omfang, som BALLE INNOVATION opnår erstatning hos underleverandøren.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar).

BALLE INNOVATION er ansvarlig for personskade, der er forvoldt af et af BALLE INNOVATION produceret produkt, hvis skaden bevisligt skyldes fejl eller forsømmelse begået af BALLE INNOVATION eller anden, som BALLE INNOVATION har ansvaret for, med mindre at produktet var optimalt, da det blev produceret. BALLE INNOVATION er dog ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse, samt skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. Det samme gælder skader opstået i forbindelse med en begivenhed nævnt i pkt. 4. BALLE INNOVATION er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Produktansvaret gælder ikke efter 6 måneder fra skaden er sket, eller for skader, der er forvoldt mere end 5 år efter leveringsdatoen. I det omfang BALLE INNOVATION måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde BALLE INNOVATION skadesløs i samme udstrækning, som BALLE INNOVATIONS ansvar er begrænset efter de foregående punkter.

Montage og servicearbejde.

Alle leverancer er ekskl. montage, med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Montagearbejder kan udføres af BALLE INNOVATIONS montører i overensstemmelse med de aftalte montagebetingelser. Anbringelse af dele og montage af disse sker for købers risiko, hvorfor køber altid selv må sørge for at indhente de fornødne tilladelser og godkendelser fra såvel bygningsmyndigheder som fabrikstilsynet eller andre vedkommende myndigheder. Det er købers pligt at indhente sådanne tilladelser og godkendelser. Udgifter til bygningsarbejder, herunder ændringer og forstærkninger, som før eller efter produktets levering og montage måtte vise sig nødvendige, påhviler køber. Opgivne priser for servicearbejder er afgivet efter bedste skøn på basis af foreliggende oplysninger og er at betragte som overslagspriser, med mindre andet er skriftlig aftalt. Det er en forudsætning for BALLE INNOVATIONS rettidige udførelse af servicearbejder, at køber sikrer fri og uhindret adgang til arbejdsstedet. BALLE INNOVATIONS ansvar for mangler omfatter i forbindelse med montage- og servicearbejder udelukkende de af BALLE INNOVATION leverede reservedele og/eller de af BALLE INNOVATION udførte reparationer, ændringer mv.

Særlige betingelser.

Når ovennævnte bestemmelser ikke er fuldt oplysende, henviser BALLE INNOVATION til Almindelige Leveringsbetingelser NL92. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem “NL92” og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser have forrang.

Værneting.

Alle tvistigheder mellem parterne, der opstår i tilknytning til nærværende aftale, skal endeligt afgøres ved retten i Herning hvis dom kan indbringes ved Vestre Landsret.